volto amoreVolto Amore

Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro.
ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY „ MAŁY KSIĄŻĘ ”

FUNDACJA

STATUT FUNDACJI VOLTO AMORE


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosząca nazwę VOLTO AMORE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Bogusława Barańskiego, zam. w Katowicach, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 3 czerwca 2015 roku, sporządzonym za Repertorium A nr 1437/2015, przed Notariuszem Luizą Kwaśnicką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Nowowiejskiej nr 5/lok. 13, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.), obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 • Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 • Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundację powołano na nieograniczony czas działalności.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Katowice.

§ 5

Realizując swój cel statutowy, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7

Ze względu na cel statutowy, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

II. Cel i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja została powołana w celu świadomego rozwoju osobistego w każdym wymiarze człowieczeństwa oraz prowadzenia działalności w zakresie:

 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu;
 • w zakresie rozwoju i promocji talentów młodzieży;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 ( t.j. Dz. U. 2014.1118 ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.

§ 9

Cel określony w § 8 Fundacja realizuje przez:

 • Stałą współpracę i podejmowanie wspólnych działań z PASSION & MERCY COMMUNITY.
 • Działalność coachingową, terapeutyczną, z zakresu doradztwa zawodowego, mentoringu i mediacji;
 • Działalność związaną z ochroną praw dziecka oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom dotyczącym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • organizację i wspieranie imprez służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych;
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom naukowym i edukacyjnym oraz placówkom oświatowym;
 • fundowanie stypendiów, w szczególności w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w formie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów, obozów i kolonii;
 • dofinansowywanie kursów języków obcych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom z zakresu kultury i sztuki;
 • dokonywanie darowizn finansowych i rzeczowych dla ofiar katastrof oraz klęsk żywiołowych;
 • prowadzenie i wspieranie programów oraz projektów służących propagowaniu zdrowego trybu życia;
 • współpracę z organami administracji publicznej, o której mowa w ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2014.1118 ze zm.) - dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w formach:
  • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Fundacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
  • umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 7, poz. 1241);
 • organizowanie spotkań, wystaw, koncertów i imprez masowych związanych z celem statutowym Fundacji;
 • finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji;
 • niezarobkowe prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej;
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności wydawniczej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z celem statutowym Fundacji;
 • gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udostępnianie informacji dotyczących realizacji celu statutowego Fundacji;
 • współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji;
 • organizację i prowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu "TATO ROKU";
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, sesji, seminariów oraz konferencji;
 • prowadzenie portalu internetowego;
 • prowadzanie kampanii promocyjnych i społecznych;
 • organizowanie imprez kulturalnych i konkursów realizujących cele statutowe;
 • rozwój zawodowy kadry;
 • fundraising;
 • działania mające na celu rozwój i realizację talentów młodzieży.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wymienionej w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Dochody Fundacji stanowią:

 • darowizny pieniężne, rzeczowe i praw majątkowych,
 • spadki i zapisy,
 • dotacje i subwencje, dofinansowania ze środków publicznych, samorządowych lub unijnych, pomocy publicznej
 • dochody z kapitału (lokat bankowych, papierów wartościowych, udziałów i akcji),
 • dochody z praw majątkowych,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 • inne przysporzenia majątkowe, dokonywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, o ile Fundacja rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją celu statutowego Fundacji.

§ 13

Dochody, o których jest mowa w § 11, mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że masa spadku przekracza długi spadkowe.

§ 15

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do kogokolwiek.

§ 16

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji może określić regulamin, który musi respektować obowiązujące przepisy prawa.

IV. Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są Fundator i Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji powołana do życia w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2.

§ 18

Do kompetencji Fundatora bądź Rady Fundacji należy:

 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym powoływania i odwoływania Zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 19

 • Rada Fundacji jest organem składającym się z przynajmniej 5-ciu osób i jest powoływana na czteroletnią kadencję.
 • W przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Fundatora.
 • W przypadku, o którym jest mowa w pkt 2, Radę Fundacji powołuje Zarząd na posiedzeniu zwołanym w trybie natychmiastowym.
 • Członków Rady Fundacji wybiera Zarząd spośród Sponsorów Fundacji, jego zdaniem najbardziej zasłużonych i zaangażowanych w realizację celu Fundacji.
 • Osoby wybrane na członków Rady Fundacji zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie, z którego będzie wynikać, iż wyrażają zgodę na pełnienie powierzonej funkcji i zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 • Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • odwołania, o którym mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu,
  • śmierci członka.
 • Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Głosy wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę. Głosowanie jest jawne. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie i w drugim terminie, uchwały zapadają zwykła większością głosów oddanych. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 24

 • Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2, przez Radę Fundacji na zasadach określonych w §23.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu,
  • odwołania przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2, przez Radę Fundacji.
 • Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w § 19 pkt 2, przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej przez Fundatora lub Radę na zasadach określonych w §23.

§ 25

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 26

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.

§ 27

Zarząd w szczególności:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy i inne przysporzenia majątkowe,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz tworzeniu oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz spółek przez Fundację,
 • powołuje kierowników zakładów, określając zakres ich obowiązków oraz sporządza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator lub Rada Fundacji.

§ 29

 • Zarząd działa zgodnie ze swoimi uchwałami oraz przepisami prawa.
 • Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z treścią § 23, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest zawsze na posiedzeniu obecność Prezesa Zarządu, którego głos jest decydujący w przypadku równej liczby głosów.

§ 30

 • Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji oraz w przypadku pozostałych, każdy z członków Zarządu.
 • Prezes Zarządu Fundacji może ustanowić pełnomocnika do pewnych określonych czynności prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnik działa w granicach umocowania.

V. Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji, przy czym zmiany te lub uzupełnienia powinny być zbliżone do celu określonego w akcie ustanawiającym Fundację.

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 33

 • Dla efektywnego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 • Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 34

Fundacja ulega likwidacji:

 • w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
 • w przypadku śmierci Fundatora i niepowołania w trybie § 19 pkt 3 Rady Fundacji w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia przesłanek, o których jest mowa w § 19 pkt 2.

§ 35

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują organy wymienione w § 33 pkt 2.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się osobom prawnym Kościoła Katolickiego lub innym osobom prawnym, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

Katowice, dnia 8 września 2017 r.