STATUT FUNDACJI VOLTO AMORE

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosząca nazwę FUNDACJA VOLTO AMORE, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Bogusława Barańskiego, zam. w Katowicach, zwanego dalej "Fundatorem", aktem notarialnym z dnia 3 czerwca 2015 roku, sporządzonym za Repertorium A nr 1437/2015, przed Notariuszem Luizą Kwaśnicką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Nowowiejskiej nr 5/lok. 13, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2016, poz.40 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.), obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 • Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 • Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.

§ 3

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundację powołano na nieograniczony czas działalności.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Katowice.

§ 5

Realizując swój cel statutowy, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7

 • Fundacja może używać oznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 • Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki honorowe i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 • Fundacja może ustanawiać certyfikaty i świadectwa ukończenia kursów, konferencji, warsztatów, szkoleń i innych działań edukacyjnych.

§ 8

Ze względu na cel statutowy, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

II. Cel i zasady działania Fundacji

§ 9

 • Fundacja została powołana w celu świadomego rozwoju osobistego w każdym wymiarze człowieczeństwa.
 • Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie:
  • działalności charytatywnej;
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wykluczeniu i wykolejeniu społecznemu;
  • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • w zakresie rozwoju i promocji talentów młodzieży;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (t.j. Dz. U. 2014.1118 ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.
 • Działalność, o której mowa w ust. 2, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.
 • Działalność Fundacji, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 10

  Cel określony w §9 Fundacja realizuje przez:
 • Stałą współpracę i podejmowanie wspólnych działań z PASSION & MERCY COMMUNITY.
 • Działalność coachingową, terapeutyczną, z zakresu doradztwa zawodowego, mentoringu i mediacji;
 • Działalność związaną z ochroną praw dziecka oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom dotyczącym rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 • organizację i wspieranie imprez służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych;
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom naukowym i edukacyjnym oraz placówkom oświatowym;
 • fundowanie stypendiów, w szczególności w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w formie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów, obozów i kolonii;
 • dofinansowywanie kursów języków obcych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym projektom z zakresu kultury i sztuki;
 • dokonywanie darowizn finansowych i rzeczowych dla ofiar katastrof oraz klęsk żywiołowych;
 • prowadzenie i wspieranie programów oraz projektów służących propagowaniu zdrowego trybu życia;
 • współpracę z organami administracji publicznej, o której mowa w ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2014.1118 ze zm.) - dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w formach:
  • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Fundacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
  • umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 7, poz. 1241);
 • organizowanie spotkań, wystaw, koncertów i imprez masowych związanych z celem statutowym Fundacji;
 • finansowanie nagród dla osób wspierających realizację celu statutowego Fundacji;
 • niezarobkowe prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej;
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie działalności wydawniczej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej i multimedialnej związanych z celem statutowym Fundacji;
 • gromadzenie, przetwarzanie, archiwizację i udostępnianie informacji dotyczących realizacji celu statutowego Fundacji;
 • współpracę i współdziałanie z kościelnymi osobami prawnymi Kościoła Katolickiego, organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz krajowymi i zagranicznymi osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność zbieżną z celem statutowym Fundacji;
 • organizację i prowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu "TATO ROKU";
 • organizowanie warsztatów, szkoleń, sesji, seminariów oraz konferencji;
 • prowadzenie portalu internetowego;
 • prowadzanie kampanii promocyjnych i społecznych;
 • organizowanie imprez kulturalnych i konkursów realizujących cele statutowe;
 • rozwój zawodowy kadry;
 • fundraising;
 • działania mające na celu rozwój i realizację talentów młodzieży.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wymienionej w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

  Dochody Fundacji stanowią:
 • darowizny pieniężne, rzeczowe i praw majątkowych,
 • spadki i zapisy,
 • dotacje i subwencje, dofinansowania ze środków publicznych, samorządowych lub unijnych, pomocy publicznej
 • dochody z kapitału (lokat bankowych, papierów wartościowych, udziałów i akcji),
 • dochody z praw majątkowych,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 • inne przysporzenia majątkowe, dokonywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, o ile Fundacja rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 13

Majątek Fundacji jest przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją celu statutowego Fundacji.

§ 14

Dochody, o których jest mowa w §12, mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że masa spadku przekracza długi spadkowe.

§ 16

  Fundacja nie może:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji może określić regulamin, który musi respektować obowiązujące przepisy prawa.

IV. Organy Fundacji

§ 18

  Organami Fundacji są:
 • Fundator
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

FUNDATOR

§ 19

 • Do kompetencji Fundatora należy:
  • Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
  • Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Fundacji;
  • Podejmowanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia Członkom Zarządu i/lub Rady Fundacji oraz ustalanie jej wysokości;
  • Zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  • Zatwierdzanie programów działalności Fundacji;
  • Zatwierdzanie budżetu działalności Fundacji;
  • Zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji;
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Radę Fundacji i/lub Zarząd Fundacji;
  • Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, połączeniu z inną Fundacją, likwidacji Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej likwidacji.
 • Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 20

 • Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji
 • Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  • Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
  • Nadzór nad realizacją programów działalności Fundacji;
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z inicjatywy własnej;
  • Opiniowanie budżetu działalności Fundacji;
  • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji.
  • Zawieranie umów z Członkami Zarządu Fundacji. W umowach z Członkami Zarządu, Fundację reprezentuje jednoosobowo dowolny Członek Rady Fundacji.
  • '
 • Rada składa się z przynajmniej trzech osób: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących i jest powoływana przez Fundatora na czteroletnią kadencję.
 • Kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
 • W przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji przejmuje uprawnienia Fundatora.
 • Osoby wybrane na członków Rady Fundacji zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie, z którego będzie wynikać, iż wyrażają zgodę na pełnienie powierzonej funkcji i zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 • Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  • Upływu kadencji;
  • Odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia;
  • Dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady lub Fundatora;
  • Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
  • odwołania, o którym mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu,
  • śmierci członka.
 • Członek Rady Fundacji:
  • nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
  • może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 21

 • Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 • Organizowanie pracy Rady Fundacji, a w szczególności zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Fundacji należy do Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Fundacji.
 • Przewodniczący (Przewodnicząca) zwołuje posiedzenia Rady Fundacji w miarę potrzeb wynikających z realizacji statutowych uprawnień Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji albo Fundatora.

§ 22

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23

 • Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.
 • Głosy wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę.
 • Głosowanie jest jawne.
 • W przypadku braku quorum w pierwszym terminie i w drugim terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
 • Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 • W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 • W sprawach niecierpiących zwłoki Rada Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami.
 • Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Do ważności uchwał podjętych w trybie ust. 4 wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez Członków Rady Fundacji biorących udział w głosowaniu.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 24

 • Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w §20 pkt 5, przez Radę Fundacji na zasadach określonych w §23.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w §20 p. 5 na ręce Rady Fundacji;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
  • śmierci członka Zarządu;
  • odwołania przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w §20 p. 5, przez Radę Fundacji, w drodze pisemnego powiadomienia.
 • Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora lub w przypadku, o którym jest mowa w §20 p. 5, przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej przez Fundatora lub Radę na zasadach określonych w §23.
 • Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 • Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 25

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 26

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.

§ 27

  Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji;
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
 • sporządzanie rocznych budżetów działalności Fundacji;
 • inicjowanie zmian Statutu, w tym celów działalności Fundacji;
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych;
 • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji i Wicedyrektora Biura Fundacji;
 • prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia;
 • zatrudnianie pracowników Biura Fundacji;
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji oraz tworzeniu oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek przez Fundację.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator lub w przypadku, o którym jest mowa w §20 p. 5 Rada Fundacji.

§ 29

 • Zarząd działa zgodnie ze swoimi uchwałami oraz przepisami prawa.
 • Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z treścią § 23, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest zawsze na posiedzeniu obecność Prezesa Zarządu, którego głos jest decydujący w przypadku równej liczby głosów.
 • Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Zarządu Fundacji, zwoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są poprzez zawiadomienia ustne, pisemne lub drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu Fundacji.
 • W sprawach niecierpiących zwłoki, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami.
 • Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • Do ważności uchwał podjętych w trybie ust. 4 wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez Członków Zarządu Fundacji biorących udział w głosowaniu.

§ 30

 • Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji oraz w przypadku pozostałych, każdy z członków Zarządu.
 • Prezes Zarządu Fundacji może ustanowić pełnomocnika do pewnych określonych czynności prawnych w imieniu Fundacji. Pełnomocnik działa w granicach umocowania.

V. BIURO FUNDACJI

§ 31

 • Biuro Fundacji wspiera działalność Fundacji.
 • Biurem Fundacji kieruje Dyrektor, który jest powoływany przez Zarząd Fundacji.
 • Zarząd Fundacji może powołać Wicedyrektora Biura Fundacji.
 • Zasady oraz warunki zatrudnienia pracowników Biura Fundacji oraz szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków określa regulaminem Zarząd Fundacji.
 • Koszty działalności Biura Fundacji pokrywane są z dochodów Fundacji.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 32

 • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1.
 • Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 • W terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego Zarząd Fundacji zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.
 • Do obowiązków Zarządu Fundacji, należy także składanie sprawozdania, o którym mowa w art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

VII. ZMIANA STATUTU

§ 33

Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji, przy czym zmiany te lub uzupełnienia powinny być zbliżone do celu określonego w akcie ustanawiającym Fundację.

§ 34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 35

  Fundacja ulega likwidacji:
 • w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;
 • Decyzją Fundatora lub w przypadku, o którym mowa w §20 p.5 Rady Fundacji z zachowaniem zasad opisanych w §23.

§ 36

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują organy wymienione w § 38 pkt 2.

§ 37

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na realizacje celów, o których mowa w §9.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

 • Dla efektywnego realizowania swojego celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 • Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator bądź Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Katowice, dnia 29 października 2018 r.