#przemocwrodzinie

przemoc

Tematyka: Przemoc domowa – geneza, diagnostyka i przeciwdziałanie zjawisku.

 • Zjawisko przemocy w rodzinie;
 • Definicja przemocy w rodzinie;
 • Rodzaje przemocy w rodzinie;
 • Skala zjawiska;
 • Cykl przemocy w rodzinie;
 • Czynniki ryzyka;
 • Osobiste postawy wobec przemocy w rodzinie. Analiza mitów i stereotypów, przekonań związanych z przemocą w rodzinie;
 • Sytuacja psychologiczna ofiar;
 • Mechanizmy psychologiczne zatrzymujące osobę doznającą przemocy w związku opartym na przemocy;
 • Wpływ traumy na psychikę osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie;
 • Małoletni jako świadek i pokrzywdzony przemocą w rodzinie.
 • Zakres pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 • Stosowanie przepisów prawa w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Zadania i rola pracowników szkół w procedurze "Niebieskie Karty",
 • Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych,
 • Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb,
 • Powoływanie i praca gminnych zespołów interdyscyplinarnych,
 • Praca w grupie roboczej.

Czas zajęć: do uzgodnienia.

Także szkolenia superwizyjne.