Regulamin konkursu TATO ROKU

CEL:

Wyłonienie osoby Ojca, który reprezentuje wzorcową postawę w środowisku rodzinnym i społecznym, jest autorytetem oraz przedstawia świat wartości, na którym może się wzorować młody człowiek; promocja osobliwości, oryginalnych, niepowtarzalnych, a zarazem zwyczajnych Ojców – Tatusiów, dla których bycie mężczyzną, partnerem, mężem i Ojcem jest pasją, przygodą życia i największym osiągnięciem.

HISTORIA KONKURSU:

W 2006 roku, z okazji Dnia Ojca w Gorzowie Wielkopolskim, przy otwartości Władz Miasta została przyjęta życzliwie moja inicjatywa zorganizowania Konkursu TATO ROKU. Wówczas był to zasięg lokalny, podobnie jak rok później (2007). Kolejna III edycja w 2008 roku była już wojewódzka, na Ziemi Lubuskiej. Od IV edycji Konkurs zyskał Patronat Honorowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i przy ogromnej współpracy i życzliwości mediów, stał się wydarzeniem ogólnopolskim, a jego finały odbywały się we Wrocławiu i w Katowicach. Konkurs zyskał również wielu wiernych przyjaciół, a wśród nich: Olgę Bończyk, Teresę Lipowską, Jacka Kurzępę, Krzysztofa Ziemca, Ivonę Pavlović, Kasię Sochacką, Cezarego i Katarzynę Żak, Grażynę Łobaszewską.
Do tej pory poszczególne edycje dały ponad 30 tysięcy prac konkursowych dzieci, młodzieży oraz Ambasadorów. Jednak każdorazowe dyskusje w czasie obrad Kapituły, coraz bardziej kreowały potrzebę nowej jakości. Owocem refleksji, konsultacji i twórczych dyskusji, a jednocześnie współpracy z wieloma osobistościami różnych dziedzin życia społecznego i artystycznego jest tegoroczna Jubileuszowa Edycja Konkursu, bowiem mija w tym roku 10 lat od kiedy Konkurs wyszedł poza ramy lokalne. W tej edycji każda osoba indywidualna, instytucje, organizacje oraz społeczności i grupy nieformalne mogą zgłaszać swoich kandydatów.

ORGANIZATOR:

Fundacja VOLTO AMORE

PATRONAT HONOROWY:

 1. Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 2. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu
 3. Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka
 4. Slow Education Magdalena Bogdańska-Maciak

ZASADY KONKURSU:

 • Konkurs TATO ROKU jest organizowany na terenie Europy.
 • Organizator powołuje patronat medialny oraz podejmuje wszelkie działania mające na celu promocję i jak najlepszy przebieg Konkursu.
 • Konkurs przebiega w 2 etapach:
  • Półfinał – Powołane przez Organizatora Konkursu Jury Półfinałowe wyłania 15 finalistów spośród zgłoszeń napływających z całej Polski do Biura Konkursowego.
  • Finał – Kapituła powołana przez Organizatora Konkursu wyłania 3 laureatów Konkursu, którzy otrzymują Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Anioła oraz Laureata Inicjatywy/Osoby promującej Ojcostwo – Statuetka Zielonego Anioła.
 • Partnerzy/Sponsorzy wspierający Konkurs nie uczestniczą w decyzjach Jury i Kapituły.
 • Kandydaci do Konkursu zgłaszani są poprzez wypełnienie Kwestionariusza Konkursowego, który jest załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 • Właścicielem odlewu, a tym samym praw autorskich do Statuetek jest Organizator Konkursu.
 • Nagrody rzeczowe dla zwycięzców fundują pozyskani sponsorzy.
 • Od dnia Obrad Kapituły Kwestionariusze Konkursowe finalistów zostają przechowywane w archiwum Biura Organizacji Konkursu TATO ROKU.
 • Kwestionariusze Konkursowe półfinału zostają przechowywane przez Biuro Konkursu 1 rok od ogłoszenia werdyktu Kapituły, a następnie spalone.
 • Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać Organizator Konkursu w formie pisemnej.

KRYTERIA KONKURSU:

  Jury i Kapituła dokonują oceny Kandydatur na podstawie następujących kryteriów:
 • ORYGINALNOŚĆ W ZAINTERESOWANIACH I PASJACH
 • ZWYCZAJNOŚĆ W PODEJMOWANYCH OBOWIĄZKACH
 • WYJĄTKOWOŚĆ W OSOBOWOŚCI I CECHACH
 • KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU
 • SPECYFIKA I NIEPOWTARZALNOŚĆ W SWOICH POSTAWACH
 • WIERNOŚĆ IDEAŁOM I ZASADOM
 • POŚWIĘCANIE CZASU I BALANS W RELACJACH I INNYCH AKTYWNOŚCIACH
 • AUTORYTET I ZAUFANIE WOBEC DZIECI
 • DIALOG Z ŻONĄ I DZIEĆMI
 • POSZANOWANIE PODMIOTOWOŚCI DZIECIĘCEJ

JURY I KAPITUŁA:

 • W skład Jury i Kapituły wchodzą osoby publiczne, celebryci oraz specjaliści różnych dziedzin społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika).
 • Członkowie Jury i Kapituły są zapraszani przez Organizatora Konkursu.
 • Patron Honorowy jest z urzędu członkiem Kapituły.
 • Przewodniczącym Jury Półfinałowego oraz Kapituły jest Organizator Konkursu i on ogłasza werdykt na Gali kończącej Edycję Konkursu.
 • Członkami Jury i Kapituły nie mogą być Partnerzy/Sponsorzy wspierający Konkurs.
 • Jury i Kapituła pracują w oparciu o Regulamin Jury i Kapituły, który stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 • Decyzja Kapituły jest ostateczna i obowiązuje po spisaniu Protokołu Obrad i podpisaniu go przez wszystkich członków Kapituły.

PROCEDURA:

 • Każda osoba lub instytucja / grupa nieformalna ma prawo zgłoszenia maksymalnie 2 kandydatur wraz z uzasadnieniem.
 • Osoba zgłaszająca nie może zgłaszać członków swojej rodziny, chyba że zgłaszającym jest dziecko.
 • Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez zgłaszającego Kwestionariusza Konkursowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Organizator konkursu, po otrzymaniu Kwestionariuszy Konkursowych Kandydatów, kontaktuje się z nimi z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie oraz w przypadku akceptacji, z prośbą o wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Dane Kandydatur będą przekazane Organizatorowi oraz niezależnemu Jury i Kapitule Konkursu.
 • Dane osobowe Kandydatur do celów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. 2002. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
 • Przekazanie Kwestionariusza Konkursowego oraz Oświadczenia Kandydata następuje poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://voltoamore.com/konkurs-tato-roku.php
 • Biuro Konkursu TATO ROKU, ul. Sokolska 78, 40-086 Katowice
 • Przesłanie Kwestionariusza Konkursowego oraz Oświadczenia Kandydata następuje w terminach wynikających z harmonogramu Konkursu określonego na końcu regulaminu.
 • Proces oceny Kandydatur składa się z trzech etapów:
  • ocena formalna dokonywana przez Organizatora Konkursu;
  • ocena merytoryczna dokonywana przez niezależne Jury Półfinałowe;
  • ewentualne bezpośrednie spotkania Jury z nominowanymi do Konkursu.
 • Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia formularza i jego kompletności.
 • Ocena merytoryczna polega na wyłonieniu maksymalnie 15 nominowanych Kandydatur. Ten etap oceny realizowany będzie na podstawie, przyjętej przez Jury procedury oceny, zgodnie z następującymi zasadami:
  • Każdy z członków Jury otrzyma wgląd do formularzy aplikacyjnych wszystkich Kandydatur, które przeszły etap oceny formalnej.
  • Każdy z członków Jury w ramach każdej kategorii wyłania maksymalnie 15 najlepszych Kandydatur przyporządkowując punkty w skali od 1 do 5 (w tym 5 punktów dla Kandydatury najwyżej ocenionej, 1 punkt dla Kandydatury najniżej ocenionej),
 • Spotkanie bezpośrednie polega na rozmowie z nominowanymi Kandydatami przez przedstawicieli Jury lub Kapituły, celem którego jest zebranie dodatkowych informacji o Kandydaturze w celu dokonania jej oceny merytorycznej.
 • Kapituła podejmuje decyzję o specjalnej nagrodzie: Statuetka Zielonego Anioła za promowanie ojcostwa osobie lub inicjatywie spośród propozycji przedstawionych przez Organizatora Konkursu.
 • Kapituła podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu Laureatów zwykłą większością głosów.
 • W szczególnych przypadkach Kapituła może odstąpić od przyznania nagrody.
 • Kapituła ma prawo do przyznawania dodatkowych nagród i wyróżnień.
 • Jury i Kapituła po otwarciu obrad podpisuje oświadczenie o tajności danych zawartych w Kwestionariuszach Konkursowych.
 • Ogłoszenie nominowanych Kandydatur i Laureatów oraz Kandydatur wyróżnionych zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej.
 • Decyzja Kapituły oraz jej uzasadnienie będą udostępnione publicznie po uroczystości wręczenia nagród.
 • Decyzja Kapituły jest ostateczna.
 • Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu oceny konkursowej sprawuje Dyrektor Konkursu.

HARMONOGRAM KONKURSU:

 • 23 grudnia 2019 – ogłoszenie Edycji Konkursu TATO ROKU – ZŁOTY ANIOŁ' 2019.
 • do 10 lutego 2020 – powołanie i ogłoszenie składu Jury Półfinałowego oraz Kapituły.
 • do 15 marca 2020 – ostateczny termin składania Kwestionariuszy Konkursowych.
 • do 22 marca 2020 – ocena formalna
 • do 5 kwietnia 2020 – posiedzenie Jury półfinałowego i wyłonienie 15 finalistów.
 • do 15 kwietnia 2020 – ostateczny termin składania oświadczeń przez 15 finalistów.
 • do 30 kwietnia 2020 – ostateczna decyzja Kapituły, wyłonienie Laureatów.
 • 29 maja 2020 – Gala finałowa Konkursu i wręczenia nagród.

Katowice, dnia 23 grudnia 2019 r.